Ježíš nenavštěvoval rabínské školy. Nesedával u nohou slavného rabína, jako sedával Saul z Tarsu u nohou Gamaliela. Necitoval názory velkých učenců jako rabiho Šamaje nebo rabiho Hilela. A dokonce i jeho nepřátelé jej oslovovali „učiteli“ – i když nejspíš jen sarkasticky.
Na všechny, kteří mu naslouchali, měla Ježíšova slova hluboký vliv.
„Co to je?“ ptali se.
„Nové učení plné moci.“
I po více než dvou tisících letech k nám jeho učení stále promlouvá s jasností a přímostí, která se nedá srovnat s tím, jak hovořili velcí náboženští vůdcové. Dokonce i skeptik, jakým byl Ernest Renan (1823–1892), prohlásil: „Ježíš bude vždy stvořitelem čistého ducha náboženství; Kázání na hoře nebude nikdy ničím překonáno.“

(Ježíš z Nazareta, Advent-Orion 2020)

Foto: UNSPLASH

Vyberte si téma: