SOUTĚŽ o knižní BOX Radima Passera

1.Pořadatel a organizátor soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost

Sbor Církve adventistů sedmého dne Štětkovice, Štětkovice 79, Štětkovice, 264 01, IČO: 73635103

(dále jen Pořadatel).

1.2. Organizačním zajištěním soutěže je pověřena společnost

ROSE AGENCY, S.R.O, Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24726281, DIČ: CZ24726281 (dále jen Organizátor).

2.Termín a lokalizace

2.1. Soutěž probíhá od 20. 11. 2020 do 8. 12. 2020 (dále jen „doba trvání soutěže“).

Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebook stránkách https://www.facebook.com/jsemstebou po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.

2.2. Soutěž probíhá na území České republiky.

3.Podmínky účasti v soutěži

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let nejpozději v den předcházející prvnímu dni Doby platnosti soutěže a s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen Soutěžící).

3.2. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli, Organizátorovi či k dalším společnostem pověřeným zajištěním této soutěže a dále osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru.

4. Princip soutěže

4.1. Principem soutěže je pod příspěvkem na stránkách https://www.facebook.com/jsemstebou pojmenovaným Soutěž o knižní box Radima Passera.

přidat do komentářů odpověď na soutěžní otázku:

-> Napište a označte do komentářů člověka, na kterého myslíte a napište mu něco potěšujícího. Něco, čím mu uděláte radost: pochvalte mu účes, poděkujte, povzbuďte… Cokoliv hezkého.

4.2. Ze všech komentářů, které budou umístěny pod soutěžní příspěvek v době trvání soutěže (viz článek II. Termín a lokalizace) zástupce pořadatele po ukončení soutěže vybere 3 komentáře, každý z nich získá knižní box Radima Passera. Lidé kteří jsou v komentáři označeni, získají výhru také.

4.3. Soutěžní komentář (odpověď na otázku) nesmí: a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky; b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost; c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah; d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob; e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání; f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví; g) obsahovat skrytou reklamu; h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

4.4. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

4.5. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

4.6. Nahráním soutěžního příspěvku uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.

4.7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do soutěže nebo jej po dobu trvání soutěže, či po jejím skončení, i bez odůvodnění, kdykoli odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

5. Odměny a výhry v soutěži

5.1. Výhra v soutěži je následující:

1 místo: Sada autobiografických knih Radima Passera v boxu.

+ označení v komentáři: Sada autobiografických knih Radima Passera v boxu.

2 místo: Sada autobiografických knih Radima Passera v boxu.

  • označení v komentáři: Sada autobiografických knih Radima Passera v boxu.

3 místo:  Sada autobiografických knih Radima Passera v boxu.

+ označení v komentáři: Sada autobiografických knih Radima Passera v boxu.

5.2. Výběr výherců

Organizátor Soutěže vybere tři autory komentářů, které splnily podmínky účasti v Soutěži. (dále jen „Výherce“).

3 Výherci + 3 označení lidé v komentářích výherců budou vylosováni z komentářů pod příspěvkem na Facebooku. Výherce bude oznámen na Místě konání Soutěže do 10. 12. 2020. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku, pod kterým se zapojil do Soutěže.

5.3. Výhra bude odeslána do 14 dnů od vyhlášení soutěže.

6. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

Účastí v této soutěži dle článku III. těchto pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.

Účastí v soutěži dle článku III. těchto pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebook stránkách soutěže.

V Praze dne 17. 11. 2020

Vyberte si téma: